Evanjelické gymnázium, Tisovec

Evanjelické gymnázium, Tisovec

Jesenského 836
98061 Tisovec
IČO: 30231621

Informácie o inštitúcii Evanjelické gymnázium, Tisovec

História školy ( History of school )

Keď sa náš reformátor Martin Luther postaral o zriadenie cirkevných zborov v duchu reformácie, postaral sa aj o to, aby v každom cirkevnom zbore bola zriadená škola. V Tisovci sa spomína evanjelická škola v roku 1527. Myšlienka založiť v Tisovci evanjelické slovensko-anglické gymnázium, ktorá sa objavila po zmene politických pomerov, po roku 1989, vychádzala z bohatej tradície evanjelického základného školstva a zo stále živej spomienky na gymnázium, ktoré pôsobilo v Tisovci v rokoch 1938 - 1953 .
V roku 1938, po viedenskej arbitráži, keď bolo južné územie Slovenska pričlenené k Maďarsku rodičia tisovských žiakov pripravili všetko na rýchle presťahovanie slovenských tried gymnázia z Rimavskej Soboty do Tisovca. Tisovčania veľmi srdečne prijali novú školu. Gymnázium v Tisovci bolo štátne, ale pretože bolo v evanjelickom prostredí, väčšia časť žiakov boli evanjelici.

 

Maturitné tablá niektorých povojnových absolventov
( photographs of some post-war graduates )

 

When new churches were established following the reformation, Martin Luther felt very strongly that a school should be established with the church.. Tisovec had such a school as early as 1527. The idea of establishing a Lutheran Slovak-English High School in Tisovec emerged after the changes in the political situation in 1989. This was built upon the rich traditions of the Lutheran basic school system of education, and from the living memories of the high school which existed in Tisovec from 1938 - 1953.
In 1938, when the southern part of Slovakia was given to Hungary, the Slovak classes of the High School in Rimavská Sobota were moved to Tisovec. The parents of the students from Tisovec made all the preparations so that it could be moved quickly. The citizens of Tisovec accepted the new school very cordially. The high school was a state school, but because it was in a Lutheran area, most of the students were Lutheran.

.

Poskytlo výborné vzdelanie študentom z Tisovca a širokého okolia a vychovalo mnoho významných osobností Slovenska. Z jeho absolventov 18 vyštudovalo teológiu. V roku 1953 po školskej reforme sa gymnázium presťahovalo do neďalekej Hnúšte. Plán nového gymnázia počítal s využitím budovy bývalej meštianskej školy, ktorá bola postavená v roku 1928 ako tzv. jubilejná škola pri 10. výročí vzniku Československa. Škola bola postavená i za finančnej pomoci amerických Slovákov. Budova vždy slúžila školským potrebám, meštianskej škole, gymnáziu, základnej škole. V roku 1944 počas Slovenského národného povstania bola v budove poľná nemocnica. Po presťahovaní základnej školy do nového komplexu v polovici 70. rokov boli v budove rôzne inštitúcie. Neskôr dostala budovu priemyselná škola, ktorá plánovala zriadiť v nej laboratóriá. Plán sa však nerealizoval, budova ostala prázdna. Stala sa terčom mladistvých výtržníkov, ktorí ju systematicky demolovali a založili v nej požiar.
V roku 1992 sa opätovným vlastníkom budovy stalo mesto a dalo ju pre potreby evanjelického gymnázia. Minister školstva Ján Pišút listom dňa 5. marca 1992 povolil zriadiť školu a škola bola zaradená do siete stredných škôl na Slovensku. Na základe tohoto dokumentu vydal generálny biskup SECAV Pavol Uhorskai dňa 27. apríla 1992 zriaďovaciu listinu. Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta podporili myšlienku a dali súhlas na zriadenie školy. Zo strany zriaďovateľa prípravné práce viedol Igor Kišš, predseda školského výboru cirkvi pri GBÚ.

 

Profil absolventa EGT ( profile of EGT graduate )

 

Technické špecifikácie ( technical specifications )

 • Smer vzdelávania: gymnázium
 • Zameranie: bilingválne štúdium - 5-ročné
 • Dosiahnutá úroveň vzdelávania: stredné všeobecné vzdelanie
 • Spôsob certifikácie: maturitná skúška a osvedčenie štátnej jazykovej školy o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka

 

 • Branch of study: high school

 • Classification: bilingual study - 5-year

 • Achieved level of education: general secondary education

 • Method of certification:: School Leaving Examination (maturita) and a certificate of the state language school on the state language examination in English language

 

Všeobecné vedomosti a spôsobilosti (general knowledge and qualification )

 1. všeobecné vzdelanie umožňujúce neskoršiu špecializáciu
 2. získanie vedomostí umožňujúce pochopiť svet ako celok v minulosti, prítomnosti a prognózovanie budúcnosti
 3. humanitná zložka – poskytnutie uceleného pohľadu na dejiny ľudstva vlastného národa, kultúrne, myšlienkové, mravné, vývojové tendencie a hodnoty
 4. prírodovedná zložka – pochopenie prírody ako celku s dôrazom na úlohu, miesto a zodpovednosť človeka
 5. telovýchovná zložka – aktívne využívanie voľného času, zodpovednosť a starostlivosť o vlastné zdravie
 6. integrácia zložiek v osobnostnom a duchovnom raste a rozvoji, ktorá vedie k aktívnosti, samostatnosti, tvorivosti, zodpovednosti a preferovaniu kresťanských hodnôt>
 7. autonómne správanie sa
 8. vedieť sa učiť
 9. využívať metódy logického myslenia
 10. rozvíjať kritické myslenie
 11. výchova kresťana a občana demokratickej spoločnosti
 1. general education enabling subsequent specialization
 2. knowledge acquisition enabling to understand the world as a whole in the past, present, and future forecasting
 3. humanitarian component - provides a comprehensive view on the human and nation history, the culture, thought and moral trends and values
 4. natural-scientific component - the understanding of a nature as a whole with an emphasis on the role, place and responsibility of a man
 5. physical education component - the active use of a leisure time, responsibility and care for his own health
 6. integration of the components in a personal and spiritual growth and development that leads to the activeness, autonomy, creativity, responsibility and preferences of theChristian values
 7. autonomous behavior
 8. ablility to learn
 9. to use the methods of a logical thinking
 10. to develop a critical thinking
 11. education of a Christian and a citizen of a democratic society

Odborné vedomosti a spôsobilosti ( professional knowledge and qualification )

 1. komunikácia v materinskom jazyku
 2. komunikácia v dvoch cudzích jazykochi
 3. schopnosť používať výpočtovú techniku
 1. communication in a mother tongue
 2. communication in two foreign languages
 3. ability to use ICT

Kde nás nájdete?

Zobrazit